logo
banner banner banner banner

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 Definities
 • a Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en/of goederen;
 • b Opdrachtnemer: Bureau voor Levend Leren. (BLL)
Artikel 2 Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en werkzaamheden die daaruit voortkomen.
 • 2.2 Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte aan de opdrachtgever verstrekt of er wordt in de offerte verwezen naar deze pagina waar deze te lezen is.
 • 2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk door BLL en opdrachtgever worden overeengekomen.
Artikel 3 Betalingen
 • 3.1 De overeengekomen prijs wordt vermeld exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
 • 3.2 De overeenkomst dan wel bevestiging vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen. Reis- en verblijfkosten alsmede kosten van literatuur en materialen zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt overeengekomen.
 • 3.3 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 • 3.4 Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is.
 • 3.5 Opdrachtgever zal de kosten die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn.
Artikel 4 Overmacht en ontbinding van de overeenkomst
 • 4.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.
 • 4.2 Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 • 4.3 Indien hetzij opdrachtgever, hetzij opdrachtnemer niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.
 • 4.4 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van een der partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 • 4.5 Van overmacht van de zijde van de opdrachtnemer is onder meer sprake indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen door staking, uitsluiting, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen en in het algemeen oorzaken die buiten de controle of zeggenschap van opdrachtnemer vallen.
 • 4.6 Ontbinding van de overeenkomst van de kant van BLL is mogelijk indien vervulling van de dienstverlening in redelijkheid niet meer kan worden gevergd op grond van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed en verantwoordelijkheid van BLL onttrekken. Daarvan is in elk geval sprake wanneer de opdrachtgever niet meer voldoet aan zijn verplichtingen, in faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. Bij voortijdige beëindiging zal BLL op zodanige wijze handelen dat de belangen van de opdrachtgever niet onnodig worden geschaad.
Artikel 5 Open activiteiten en annulering
 • 5.1 BLL kondigt open activiteiten (cursussen, studiedagen, seminars) onder meer aan in eigen publicaties, tijdschriften, brochures en folders, website en sociale media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
 • 5.2 Een open activiteit vindt slechts dan doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van BLL.
 • 5.3 BLL beslist na vier doch binnen twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit.
 • 5.4 Indien een activiteit geen doorgang vindt, zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 • 5.5 De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn aanmelding per aangetekend schrijven te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
 • 5.6 Indien BLL de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft opgeschort tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat BLL besluit tot het doorgaan van die activiteit.
Artikel 6 Klachten en geschillen
 • 6.1 Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken tijdens en na beëindiging van de levering van diensten en/of goederen of een gedeelte daarvan door opdrachtnemer binnen vier weken bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging reclameren. Deze moeten gericht zijn aan Bureau Levend Leren, de directie.
 • 6.2 Op klachten komt uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie.
 • 6.3 Het behandelen van de klacht kan meer tijd in beslag nemen. Hiervan wordt de klager binnen de termijn van vier weken op de hoogte gesteld.
 • 6.4 Beide partijen streven ernaar, eventuele geschillen in der minne te schikken.
 • 6.5 Klachten worden vertrouwelijk behandeld.